Friday, September 16, 2016
เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มศว วันที่ 16 กันยายน 2559
By rise @ 3:45 PM :: 1354 Views
อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559