Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

งานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ในการจัดทำกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลรักษาและปกป้องผลประโยชน์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทางการค้า หรือการลงทุน

* คู่มือคำแนะนำการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

* แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
บันทึกข้อความขอให้ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

* แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

* คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

* ตัวอย่างการเขียนคำขอ/รายละเอียดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :