Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
สื่อ นวัตกรรม

แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลุงฮูก (ชุดคณิตศาสตร์)
แบบฝึกเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก (ชุดเตรียมความพร้อม)


แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลุงฮูก (ชุดคณิตศาสตร์)
ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลูงฮูก ชุดคณิตศาสตร์นี้เป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และมีความยากลำบากในการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เกิดแนวคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง มีทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

      ชุดที่ 1 จำนวนและตัวเลข
      ชุดที่ 2 การบวกและโจทย์ปัญหา 
      ชุดที่ 3 การลบและโจทย์ปัญหา 
      ชุดที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา 
      ชุดที่ 5 การหารและโจทย์ปัญหา

ชุดที่ 1 จำนวนและตัวเลข มีแบบฝึกทั้งหมด 5 เล่ม

      เล่มที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
      เล่มที่ 2 เรื่อง การเขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวน
      เล่มที่ 3 จำนวนนับ 11 ถึง 100
      เล่มที่ 4 จำนวนนับไม่เกิน 10,000
      เล่มที่ 5 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน

ชุดที่ 2 การบวกและโจทย์ปัญหา มีแบบฝึกทั้งหมด 3 เล่ม

      เล่มที่ 1 การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
      เล่มที่ 2 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
      เล่มที่ 3 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด

ชุดที่ 3 การลบและโจทย์ปัญหา มีแบบฝึกทั้งหมด 3 เล่ม

      เล่มที่ 1 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
      เล่มที่ 2 การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และไม่มีการกระจาย
      เล่มที่ 3 การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย

ชุดที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา มีแบบฝึกทั้งหมด 3 เล่ม

      เล่มที่ 1 ความหมายของการคูณ และการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
      เล่มที่ 2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
      เล่มที่ 3 การคูณจำนวนไม่เกินสามหลัก

ชุดที่ 5 การคูณและโจทย์ปัญหา มีแบบฝึกทั้งหมด 3 เล่ม

      เล่มที่ 1 ความหมายของการหาร และความสัมพันธ์กับการคูณ
      เล่มที่ 2 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก
      เล่มที่ 3 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก

[ Back to Top ]

แบบฝึกเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก (ชุดเตรียมความพร้อม)
ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้
แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบเพื่อการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเป็นรายบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การจำและการจำแนกภาพทางสายตา การจำและการจำแนกพยัญชนะทางสายตา การจำและการจำแนกทางการฟัง ด้านทิศทาง ด้านการจัดกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการเขียน จำนวนและตัวเลข และด้านการเปรียบเทียบ

แบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้ เป็นแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ และเพื่อป้องกันปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) ให้กับเด็กปฐมวัย โดยเตรียมความพร้อมในการเรียน 8 ด้าน ได้แก่ การจำและการจำแนกภาพทางสายตา การจำและการจำแนกพยัญชนะทางสายตา การจำและการจำแนกทางการฟัง ด้านทิศทาง ด้านการจัดกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการเขียน จำนวนและตัวเลข และด้านการเปรียบเทียบ

แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียนรู้
แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบหลังฝึก เพื่อตรวจสอบความสามารถและทักษะทางการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจำและการจำแนกภาพทางสายตา การจำและการจำแนกพยัญชนะทางสายตา การจำและการจำแนกทางการฟัง ด้านทิศทาง ด้านการจัดกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการเขียน จำนวนและตัวเลข และด้านการเปรียบเทียบ

[ Back to Top ]

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :