Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
หนังสือน่าอ่าน
 
 
ชื่อหนังสือ   เรียนรู้ร่วมกัน : ร่วมกันเรียนรู้
การส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน
ผู้เขียน   สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2556
รายละเอียด:
เป็นหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก2) ให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่สามารถเป็นต้นแบบให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคัดกรอง ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
 
ชื่อหนังสือ   ร้อยประเมินหรือจะสู้...ครูคนหนึ่ง
ผู้เขียน   เฮเดน ทอรี่ (แปลโดย...ประเสริฐ  ตันสกุล)
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2556
รายละเอียด:
หนังสือร้อยประเมินหรือจะสู้...ครูคนหนึ่ง คือรูปแบบแห่งแรงบันดาลใจของความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ที่ผู้เขียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนำมาเรียบเรียงถ่ายทอดให้อ่านกันอย่างซาบซึ้ง และเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพครูการศึกษาพิเศษ  ครูหรือผู้ที่กำลังจะเป็นครู คุณค่าหนังสือเล่มนี้คือแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็กทุกคน
 
 
ชื่อหนังสือ   ทักษะความคิด : พัฒนาอย่างไร
High Level of thinking Skills : How to Develop
ผู้เขียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2555
รายละเอียด:
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดระดับสูงเบื้องต้น และเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับชั้นเรียนปกติกับนักเรียนทั่วไป และเด็กที่มีความสามารถทุกประเภท เพื่อให้นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครูหรือผู้ปกครอง ผู้ผลิตแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ได้ศึกษาและนำไปบูรณาการในวิชาต่างๆ ต่อไป
 
 
ชื่อหนังสือ   การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ
Identification for the gifted/Talented
ผู้เขียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2555
รายละเอียด:
เป็นหนังสือที่นำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญๆ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษไว้อย่างรอบด้าน เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย พร้อมตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงเหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ และนักวิชาการด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือ และแนวทางจัดการพัฒนาเด็กและเยาวชนกล่มนี้ให้สามารถใช้ศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
 
 
ชื่อหนังสือ   Understanding Autism Spectrum Disorders : Frequently Asked Questions
ผู้เขียน   Diane Yapko
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของออทิสติก โดยจะมีคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็ก เช่น เด็กออทิสติกคือใคร ใครเป็นออทิสติกบ้าง สามารถรักษาหายได้ วิธีการดูแล ช่วยเหลือแบบไหนถึงจะดี เป็นต้น
 
 
ชื่อหนังสือ   Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome : Different Sensory Experiences, Different Perceptual Worlds
ผู้เขียน   Olga Bogdashina
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ปัญหาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในเด็กออทิสติกจากการที่เด็กแต่ละคนมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันทำให้มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
 
 
ชื่อหนังสือ   Build Your Own Life: A Self-help Guide for Individuals with Asperger's Syndrome
ผู้เขียน   Wendy Lawson
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติทางพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กแอสเพอร์เกอร์ (Asperger) เด็กมีความเฉลียวฉลาด และมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านภาษาสามารถพูดคุยสื่อสารปกติได้ แต่เด็กเหล่านี้มีปัญหาในด้านทักษะการเข้าสังคมร่วมกับการมีพฤติกรรมหมกมุ่น มีความสนใจซ้ำซาก
 
 
ชื่อหนังสือ   Cognitive Behaviour Therapy with Older People
ผู้เขียน   Ken Laidlaw , Larry W. Thompson
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัด การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตบำบัด จิตบำบัดทั่วไปที่ใช้สำหรับการบำบัดรักษาผู้สูงอายุ
 
 
ชื่อหนังสือ   Constructions of Disability : Researching the Interface between Disabled and Non-disabled People
ผู้เขียน   Claire Tregaskis
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ การที่ให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม มีกิจกรรมสันทนาการ การมีเงื่อนไขทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้พิการ
 
 
ชื่อหนังสือ   Autism: Neural Basis and Treatment Possibilities
ผู้เขียน   Gregory Bock, Jamie Goode
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
เป็นหนังสือเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเรื่องเด็กออทิสติกในเรื่องการรักษาความผิดปกติของเด็กออทิสติก โดยมีทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนในการประชุมครั้งนี้ด้วย
 
 
ชื่อหนังสือ   Autistic Spectrum Disorders: Practical Strategies for Teachers and Other Professionals
ผู้เขียน   Northumberland County Council Communication Support Services UK
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
รายละเอียด:
เน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมของเด็กออทิสติก, ทักษะทางสังคม, การใช้ประสาทสัมผัส, การจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของเด็ก
 
 
ชื่อหนังสือ   การสอนเด็กปัญญาเลิศ
ผู้เขียน   ศาตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2551
รายละเอียด:
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร นักการศึกษา นิสิต-นักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กปัญญาเลิศ และหาวิธีช่วยเหลือเด็กให้บรรลุศักยภาพสูงสุด และมีความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา
 
 
ชื่อหนังสือ   LD ดี เด่น ด้อย (เข้าใจและช่วยเหลือ)
ผู้เขียน   ศาตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม
ปีที่พิมพ์   -
รายละเอียด:
การให้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในเรื่อง LD หรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ สำหรับคนที่มีบุตรหลานที่เป็น LD หรือครูของเด็ก LD หนังสือเล่มนี้จะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ เช่น ทำไมบางคนจึงเป็น LD, LD เป็นได้อย่างไร เป็นต้น
 
 
ชื่อหนังสือ   Creating a Responsive Environment for People With Profound and Multiple Learning Difficulties
ผู้เขียน   Jean Ware
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการจัดการสถานที่ให้เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
 
 
ชื่อหนังสือ   Children's Understanding of Disability
ผู้เขียน   Ann Lewis
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อีกทั้งยังกล่าวถึงการจัดการศึกษาและลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อีกด้วย
 
 
ชื่อหนังสือ   คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ผู้เขียน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2551
รายละเอียด:
หนังสือเกี่ยวกับการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง สำหรับคนพิการ ผู้ปกครอง สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อทางการศึกษา แก่คนพิการให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมตามสิทธิที่ผู้พิการพึงได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
 
 
ชื่อหนังสือ   Accessing the Curriculum for Pupils with Autistic Spectrum Disorders : Using the TEACCH Programme to Help Inclusion
ผู้เขียน   Gary B. Mesibov, Marie Howley
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้เน้นในเรื่องการศึกษาของเด็กออทิสติก โดยการใช้หลักสูตรที่เข้ามาช่วยด้านการเรียนของเด็ก คือ การใช้โปรแกรม TEACCH ที่ช่วยส่งเสริมเพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
 
 
ชื่อหนังสือ   Special educational programs for normal people who happen to be "slow"
ผู้เขียน   Adam Gudalefsky, Concepcion Madduma
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2553 (2010 Journal of the special education team)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้เน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจและธรรมชาติของเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่เข้าใจถึงเด็กเหล่านี้อย่างแท้จริง ย่อมส่งผลให้เด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญายังไม่ได้รับความเข้าใจและการช่วยเหลือที่เหมาะสม การจัดบริการอบรมดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพทางสติปัญญา ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การทักทายและการออกกำลังกาย การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร การร้องเพลงและเต้นรำ ทักษะการดำรงชีวิต เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม
 
 
ชื่อหนังสือ   Autistis Spectrum Disorders in Children
ผู้เขียน   Vidya Bhushan Gupta
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้รู้จัก เข้าใจลักษณะเด็กออทิสติก และการวินิจฉัย ซึ่งเด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องในด้านการสื่อสาร สังคม และพฤติกรรม เด็กที่มีภาวะออทิสติกจะแสดงอาการที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันออกไปความบกพร่องเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียน ครอบครัวและการส่งต่อเพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับบริการที่เหมาะสม เช่น การจัดการเรียนร่วม การบำบัดรักษาด้วยยา เป็นต้น
 

 
ชื่อหนังสือ   การแก้ไขการพูดไม่ชัด
ผู้เขียน   รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2542
รายละเอียด:
หนังสือสองเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขการพูดไม่ชัดเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 21 เสียง ได้แก่ เสียงพยัญชนะ บ, ป, พภผ, ม, ว, ฟฝ, ดฎ, ตฏ, ทธฑฒถฐ, นณ, ลฬ, ร, ซศษส, จ, ชฉฌ, ยญ, ก, คขฃฅฆ, ง, อ, ฮห
 
 
ชื่อหนังสือ   หนังสือชุด “สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ”
ผู้เขียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ปีที่พิมพ์    พ.ศ. 2553

รายละเอียด:
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจในการพัฒนาความสามารถต่างๆ รวมทั้งความสามารถพิเศษของเด็ก และรู้จักสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความสามารถเหล่านั้นได้มีโอกาส “แสดงออก” และเพื่อให้ได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน และมีข้อแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง โดยหนังสือชุด “สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ” นี้ แบ่งออกเป็น 3 เล่ม ได้แก่

 
  ชื่อหนังสือ   การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผู้เขียน   รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ปีที่พิมพ์   พ.ศ. 2552
สารบัญ >>
 
 

หมายเหตุ: สนใจติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษค่ะ

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :