Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT) ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

สรุปองค์ความรู้จากการจัดความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT) ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT) ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT) ประจำปีการศึกษา 2554 - ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :