Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
บทความทางวิชาการ/วิจัย
 
เอกสารคู่มือ   คู่มือการจัดทำ Proceedings

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)   การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" (วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557)

เนื้อหาบทความ
Part 1 | Part 2 | Part 3
จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)   การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง มิติใหม่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21 : Mixed Method (วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2556)

เนื้อหาบทความ
จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)   การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555)

เนื้อหาบทความ
จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
 
 
บทความทางวิชาการ   คู่มือช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาพฤติกรรมของลูก

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   เด็กเรียนรู้ช้าคู่มือสำหรับครู

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   คู่มือสำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   เทคนิคเรียนวิชาการให้สนุก เพิ่มพลังสมองวัยซน

เนื้อหาบทความ
โดย อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
 
 
บทความทางวิชาการ   กลยุทธ์การสอนพูดโดยใช้วิธี Auditory Verbal

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาววินิตา แก้วเกื้อ ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   การฝึกทักษะการฟังและการพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาวสุกัญญา พิมพ์วันนา ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   การพัฒนาการฟังและการพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาววินิตา แก้วเกื้อ ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   ความคิด-จิตใจ ของเด็กฉลาด

เนื้อหาบทความ
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
 
 
 
บทความทางวิชาการ   รู้จักเด็กแอสเพอร์เกอร์...เพื่อพัฒนาได้ถูกทาง

เนื้อหาบทความ
โดย อาจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
 
 
 
บทความทางวิชาการ   จิตวิทยาแห่งสี

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
 
 
 
บทความทางวิชาการ   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วย E.Q.

เนื้อหาบทความ
โดย รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
 
 
 
บทความทางวิชาการ   บทบาทของพ่อแม่ต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็ก

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
บทความทางวิชาการ   The Miracle of Learning : The Prism of Learning Model

เนื้อหาบทความ
Dr. C. June Maker
Department of Special Education, Rehabilitation, and School Psychology
The University of Arizona
Tucson, Arizona
Dr. Usanee Anuruthwong
Center for the Gifted and Talented
Srinakharinwirot University
Bangkok, Thailand
  
 
บทความทางวิชาการ   "ก้าวย่าง....อย่างมั่นใจ"

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 ธันวาคม 2554 
 
รายงานการวิจัย   การสำรวจเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
Abstract
Identification of Children at Risk with Learning Disabilities in Tessaban 2 Nongboa School in Chiangrai Province
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กันยายน 2552
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :