Login
     
 
ประกาศ
 
โครงการ ตั้งไข่ : บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อายุ 4-7 ปี - Monday, January 19, 2015

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ตั้งไข่ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษขั้นแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดให้บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการ เด็กที่อายุระหว่าง 4-7 ปี โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบการพูดไม่ชัด 2.ตรวจวัดความบกพร่องเด็กวัยเรียน 3.วัดแววความสามารถพิเศษเบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15639

 
กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษ - Monday, January 05, 2015

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม "วัดแววความสามารถพิเศษ" รอบที่ 1/2558 เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
 
 
 
 
บทความทางวิชาการ/วิจัย
 
บทความทางวิชาการ   คู่มือช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาพฤติกรรมของลูก

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   เด็กเรียนรู้ช้าคู่มือสำหรับครู

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   คู่มือสำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น

เนื้อหาบทความ
โดย สถาบันราชานุกูล
 
 
 
บทความทางวิชาการ   เทคนิคเรียนวิชาการให้สนุก เพิ่มพลังสมองวัยซน

เนื้อหาบทความ
โดย อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
 
 
บทความทางวิชาการ   กลยุทธ์การสอนพูดโดยใช้วิธี Auditory Verbal

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาววินิตา แก้วเกื้อ ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   การฝึกทักษะการฟังและการพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาวสุกัญญา พิมพ์วันนา ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   การพัฒนาการฟังและการพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เนื้อหาบทความ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรียบเรียง
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ แปลการบรรยาย
       นางสาววินิตา แก้วเกื้อ ถอดเทปการบรรยาย
    ที่มา : จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง Developing Listening and Spoken Language Skills โดย Brenda Bliss, M.S., CCC – SLP/A, LSLS Cert. AVT
 
บทความทางวิชาการ   ความคิด-จิตใจ ของเด็กฉลาด

เนื้อหาบทความ
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
 
 
 
บทความทางวิชาการ   รู้จักเด็กแอสเพอร์เกอร์...เพื่อพัฒนาได้ถูกทาง

เนื้อหาบทความ
โดย อาจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
 
 
 
บทความทางวิชาการ   จิตวิทยาแห่งสี

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
 
 
 
บทความทางวิชาการ   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วย E.Q.

เนื้อหาบทความ
โดย รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
 
 
 
บทความทางวิชาการ   บทบาทของพ่อแม่ต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็ก

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
บทความทางวิชาการ   The Miracle of Learning : The Prism of Learning Model

เนื้อหาบทความ
Dr. C. June Maker
Department of Special Education, Rehabilitation, and School Psychology
The University of Arizona
Tucson, Arizona
Dr. Usanee Anuruthwong
Center for the Gifted and Talented
Srinakharinwirot University
Bangkok, Thailand
  
 
บทความทางวิชาการ   "ก้าวย่าง....อย่างมั่นใจ"

เนื้อหาบทความ
โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 ธันวาคม 2554 
 
รายงานการวิจัย   การสำรวจเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
Abstract
Identification of Children at Risk with Learning Disabilities in Tessaban 2 Nongboa School in Chiangrai Province
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กันยายน 2552
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :