Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services : DSS)

ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตพิการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการจำเป็น

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานการเรียนการสอนทุกคณะ สำรวจข้อมูลนิสิตพิการในหน่วยงานของท่าน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาช่วยเหลือนิสิตพิการต่อไป

โดยสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ไปยัง นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ตึกสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1 หรือโทรสาร หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 15639 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

เอกสารแนบ: แบบรายงานการสำรวจนิสิตพิการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | การขอรับบริการและการประชุมกับนิสิต | การแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
Show as single page

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ (Assistive Technology)

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
(Brailler)
  หูฟัง
(Headphone)
  เครื่องขยายเสียง
(Hearing Aid)
   
หนังสือเสียง
(Daisy Book)
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์
(Computer and Printer)
   
เครื่องเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู
(Binding Machine)
 
 


อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | Page 1 of 3 | การขอรับบริการและการประชุมกับนิสิต
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :