Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, September 08, 2015
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 10:01 PM :: 602 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ร่วมอภิปรายกับ อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสังคม-การศึกษา
By rise @ 9:53 PM :: 527 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมอภิปรายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสังคม-การศึกษา กับอาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว และสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษยังร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ณ โถงใต้อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี
By rise @ 9:42 PM :: 531 Views

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS (Disability Support Services) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน จากโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นำทีมผู้บริหารเข้าหารือเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพและการค้นหาแววความสามารถของเด็ก
By rise @ 9:32 PM :: 931 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นำทีมผู้บริหารเข้าหารือเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ และการค้นหาแววความสามารถของเด็กกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นต้นแบบในด้านการวินิจฉัยแววความสามารถเด็ก โดยมีดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการต่อไปในอนาคต

Read More..
Tuesday, August 25, 2015
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์
By rise @ 10:09 PM :: 529 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2

Read More..
Page 8 of 46First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :