Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, February 03, 2016
ศึกษาดูงานด้านการให้บริการวิชาการและการทำวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ ณ ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
By rise @ 8:37 PM :: 684 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการให้บริการวิชาการและการทำวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More..
Monday, January 11, 2016
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง”
By rise @ 5:12 PM :: 675 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง” ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

Read More..
Monday, January 11, 2016
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ"
By rise @ 5:07 PM :: 614 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพนารี สายพัฒนะ นักวิชาการศึกษา และคุณธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read More..
Wednesday, December 30, 2015
มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี
By rise @ 7:49 PM :: 652 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี ณ ห้องโถงชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

Read More..
Wednesday, December 30, 2015
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559
By rise @ 7:40 PM :: 624 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ นำกระเช้าของขวัญมอบแด่ฝ่ายต่างๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

Read More..
Page 5 of 46First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :