Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Tuesday, August 25, 2015

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ขอแจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการโดยแนบเอกสารหลักฐานของนิสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ตึกสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1 ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, April 03, 2015
รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
By rise @ 9:38 AM :: 116 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี 2 เมษายน 2558 ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

Read More..
Tuesday, March 31, 2015
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี
By rise @ 11:32 AM :: 103 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

Read More..
Wednesday, March 25, 2015
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา”
By rise @ 9:03 AM :: 115 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 มีนาคม 2558

Read More..
Friday, March 06, 2015
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
By rise @ 12:00 PM :: 134 Views

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร โดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฝ่ายบริหาร นำอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Read More..
Tuesday, March 03, 2015
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ
By rise @ 9:09 AM :: 93 Views

รองศาสตราจารย์ ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ

Read More..
Page 4 of 38First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :