Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, August 08, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
By rise @ 10:38 AM :: 565 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันฯ และได้เยี่ยมชมศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS)

Read More..
Wednesday, July 23, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มศว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
By rise @ 8:59 AM :: 915 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
การประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
By rise @ 9:59 AM :: 595 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ รายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
By rise @ 9:51 AM :: 1065 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการด้านวิชาการ ด้านพัสดุและด้านงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ตลอดจนแนวทางการให้บริการ และช่วยเหลือนิสิตพิการในมหาวิทยาลัย

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
By rise @ 9:35 AM :: 957 Views

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจนักเรียนพิเศษและสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

Read More..
Page 19 of 46First   Previous   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :