Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, September 16, 2016
เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มศว วันที่ 16 กันยายน 2559
By rise @ 3:45 PM :: 1497 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

Read More..
Monday, September 05, 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี”
By rise @ 1:01 PM :: 1409 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ และ อาจารย์ปราณี ต๊ะวิโล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

Read More..
Monday, August 29, 2016
โครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
By rise @ 10:03 AM :: 1320 Views

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ดร. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และได้รับเกียรติจากคุณนาถลดา ประถมของ และคุณศุภวรรณ ตัณฑิกุล ตัวแทนจากกองกิจการนิสิตเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตพิการทุกชั้นปี รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Read More..
Friday, August 26, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 5:56 PM :: 1432 Views

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นอธิการบดีคนที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

Read More..
Friday, August 26, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
By rise @ 5:52 PM :: 1289 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

Read More..
Page 1 of 46First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :