Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, September 05, 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี”
By rise @ 1:01 PM :: 1330 Views
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ และ อาจารย์ปราณี ต๊ะวิโล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :