Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, August 29, 2016
โครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
By rise @ 10:03 AM :: 1311 Views
 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ดร. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และได้รับเกียรติจากคุณนาถลดา ประถมของ และคุณศุภวรรณ ตัณฑิกุล ตัวแทนจากกองกิจการนิสิตเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตพิการทุกชั้นปี รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :