Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, February 09, 2015
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสระแก้ว
By rise @ 10:36 AM :: 984 Views
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และนักเรียนทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนเครือข่ายเข้ามาเรียนรู้
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพและจัดกิจกรรมประเมินความสามารถพิเศษ/จุดแข็งของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมการประเมินความสามารถพิเศษ/และจุดแข็ง (Strength) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียน โดยใช้การประเมินที่เน้นการปฏิบัติ  พร้อมทั้งให้แนวทางการส่งเสริม ในช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22  มกราคม 2558  และช่วงที่ 2  วันจันทร์ที่  9  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :