Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, February 05, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
By rise @ 5:52 PM :: 712 Views
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มีแนวคิดส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาทักษะทางการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดทำนวัตกรรมขึ้นโดยจัดทำเป็นหนังสือนิทานทั้งหมด 4 เล่ม แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) มีแต่รูปไม่มีตัวอักษร 2) เรื่องจบรูปไม่จบ 3) รูปจบเรื่องไม่จบ และ 4) เรื่องไม่จบ รูปไม่จบ

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำนิทานนวัตกรรมขึ้นมา 4 ชุด เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งประกอบด้วยการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิด นิทานนวัตกรรมชุดนี้ได้จัดตามลำดับการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเป็นนิทาน 4 เล่ม คือ 1. เรื่องนักมายากล เป็นนิทานที่มีแต่รูปไม่มีตัวอีกษรให้อ่าน ผู้เรียนต้องใช้การดูจากภาพ อ่านจากภาพ แล้วให้อิสระแก่ผู้เรียนที่จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล หนังสือเรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กได้มีพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการอ่าน 2. เรื่องมังกรโมโหแล้วนะ เรื่องนี้ได้จัดทำในลักษณะของเรื่องจบ แต่รูปไม่จบ โดยที่ในตอนจบของนิทานจะมีอักษรตัวบรรยาย แต่ไม่มีภาพประกอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการวาดภาพสื่อสารความคิดและความเข้าใจของตน นอกจากนี้ยังได้แฝงการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์แก่ผู้เรียนด้วย เนื่องจากเด็กวัยนี้มักยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเนื้อหาของเรื่องนี้จะพัฒนาเด็กในด้าน IQ, MQ และ EQ

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องที่ 3. เรื่องกาก้ากับความรับผิดชอบ นิทานเล่มนี้เป็นลักษณะรูปจบ เรื่องไม่จบ เนื่องจากตั้งใจที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องอย่างมีเหตุผล ใช้การเชื่อมโยงความคิดวิเคราะห์และจินตนาการในการแต่งเสริมเติมเรื่องให้มีใจความต่อเนื่องผ่านทักษะการอ่านหรือการฟัง และสื่อสารด้วยการเขียนหรือการพูด ตามความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องสมาชิกใหม่ ลักษณะที่โดดเด่นของนิทานเล่มนี้ก็คือ ในตอนท้ายนิทานจะไม่มีทั้งภาพและตัวอักษร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพและเล่าเรื่องด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้การพูดหรือการเขียนตามศักยภาพของเด็กได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

“นิทานนวัตกรรมชุดนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ รวมทั้งเด็กที่มีความยุ่งยากหรือมีความลำบากในการเขียน สนใจที่จะเรียนรู้สนุกผ่านนิทาน นวัตกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ ใช้ภาพและสีเป็นสื่อนำสายตา สวยงามง่ายต่อการจดจำ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาและกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแก่เด็กไทย แล้วยังส่งผลให้เด็กๆ ได้รับการปลูกฟังนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานและทักษะสำคัญของการแสวงหาความรู้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย หากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะนำนิทานทั้ง 4 เล่มนี้ไปให้บุตรหลานสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5639 , 086-895-1616 http://rise.swu.ac.th. ” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าว.

 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :