Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, May 20, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันเสวนาวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
By rise @ 10:16 AM :: 775 Views
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกันเสวนาวิชาการเรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการกับการศึกษาพิเศษจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” โดยมี อาจารย์ ดร.ลินดา เยห์ อาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว เป็นผู้ดำเนินการในการเสวนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง มิติใหม่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21: Mixed Method"

 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :