Login
     
 
ประกาศ
 
โครงการ ตั้งไข่ : บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อายุ 4-7 ปี - Monday, January 19, 2015

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ตั้งไข่ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษขั้นแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดให้บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการ เด็กที่อายุระหว่าง 4-7 ปี โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบการพูดไม่ชัด 2.ตรวจวัดความบกพร่องเด็กวัยเรียน 3.วัดแววความสามารถพิเศษเบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15639

 
กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษ - Monday, January 05, 2015

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม "วัดแววความสามารถพิเศษ" รอบที่ 1/2558 เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, January 30, 2012
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ "ก้าวไปด้วยกัน" ก้าวข้ามความแตกต่าง..สะท้อนตัวตนคนพิการมีคุณค่าต่อสังคม
By rise @ 1:10 PM :: 915 Views
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  มศว  เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าการสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์แต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จากการทำงานกับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษมาหลายสิบปี การแยกคนกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ที่ควรยืนเป็นการปิดกั้นโอกาส  ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงร่วมกับกลุ่มภาคี จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑  ภายใต้ชื่อว่า "ก้าวไปด้วยกัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้เห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและต้องการพลังเกื้อหนุนจากภายนอกเพื่อสร้างพลังให้กับตนเอง

กลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจะพยายามผลักดันให้เกิด 4 ป. คือ ปลุกตัวตน คือ ส่งเสริมความรู้สึกนึกคิดถึงความต้องการในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เปิดโอกาส คือ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมีโอกาสพบปะเรียนรู้กับคนในสังคม ปรับตัว คือ เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างมีความสุข และเปลี่ยนแปลง คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกิจกรรมในการประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" ในครั้งนี้จะสร้างพลังกลุ่มให้คนที่มีความต้องการพิเศษทั่วประเทศก้าวข้ามความรู้สึกที่แตกต่างจากคนอื่น เห็นคุณค่าในตัวเองและพร้อมที่จะดึงศักยภาพของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวต่ออีกว่า ในการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ นี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายองค์กรและสถาบัน อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลยุวประสาท มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์ออทิสติก ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอรัก รวมทั้งผู้ปกครอง และจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนของกลุ่มการศึกษาบำบัดและสังคมบำบัดแนวมนุษยปรัชญา สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ และบริษัทมัลติเอดดูเคชั่น ซึ่งทุกหน่วยงานล้วนมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลากร ความชำนาญด้านกิจกรรมการบำบัดที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนในครอบครัวที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน

การประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จึงขอเชิญบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ครอบครัวผู้ที่มีความต้องการพิเศษและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อก้าวสู่โลกทัศน์ใหม่ "หนึ่งเสียง หนึ่งความหมาย ที่อยากให้ทุกคนได้ยิน" สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ โทร.02-6495000 ต่อ 5631,5639 ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://rise.swu.ac.th

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :