Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from September 2015
Thursday, September 17, 2015
ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มศว
By rise @ 10:41 PM :: 758 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 16 กันยายน 2558

Read More..
Thursday, September 17, 2015
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี”
By rise @ 10:31 PM :: 879 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” โดยมีคุณวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ และคณะหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล เป็นวิทยากร วันที่ 10-12 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ บรรยายให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร
By rise @ 10:16 PM :: 828 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษ บรรยายให้ความรู้และความเข้าใจผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจรที่ผ่านมา ในเรื่องการพัฒนาเด็กตามศักยภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้คู่กับรายงานผลวินิจฉัยความสามารถของเด็กที่ได้รับจากสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และอาจารย์อัญชลีพร ลพประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสังเกตพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้แก่ครูแผนกอนุบาล โรงเรียนราชินี
By rise @ 10:06 PM :: 1187 Views

อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และอาจารย์อัญชลีพร ลพประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสังเกตพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้แก่ครูแผนกอนุบาล โรงเรียนราชินี จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 10:01 PM :: 602 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ร่วมอภิปรายกับ อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสังคม-การศึกษา
By rise @ 9:53 PM :: 527 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมอภิปรายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสังคม-การศึกษา กับอาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว และสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษยังร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ณ โถงใต้อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี
By rise @ 9:42 PM :: 531 Views

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS (Disability Support Services) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน จากโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Read More..
Tuesday, September 08, 2015
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นำทีมผู้บริหารเข้าหารือเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพและการค้นหาแววความสามารถของเด็ก
By rise @ 9:32 PM :: 931 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นำทีมผู้บริหารเข้าหารือเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ และการค้นหาแววความสามารถของเด็กกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นต้นแบบในด้านการวินิจฉัยแววความสามารถเด็ก โดยมีดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการต่อไปในอนาคต

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :