Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from September 2014
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเสวนาในงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวแม่สร้างได้
By rise @ 3:59 PM :: 1464 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเสวนาในงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวแม่สร้างได้ ณ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

Read More..
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557
By rise @ 3:51 PM :: 1216 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557 โดยได้นำเสนอผลสำเร็จในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างยั่งยืน จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2557

Read More..
Friday, September 26, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว นำเสนอผลงานวิจัยฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:44 PM :: 755 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรวมเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเหลือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ:การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:38 PM :: 995 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Wednesday, September 17, 2014
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
By rise @ 2:02 PM :: 594 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

Read More..
Wednesday, September 03, 2014
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
By rise @ 11:23 AM :: 527 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

Read More..
Wednesday, September 03, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจนิสิตฯ รวมทั้งแนะนำการให้บริการของศูนย์ DSS
By rise @ 10:11 AM :: 559 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวแสดงความยินดี และให้กำลังใจกับนางสาวทิพภาวรรณ พลล่องช้าง และนายวิรุตม์ อภัยวงศ์ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำการให้บริการของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :