Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from August 2016
Monday, August 29, 2016
โครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
By rise @ 10:03 AM :: 1181 Views

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ดร. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และได้รับเกียรติจากคุณนาถลดา ประถมของ และคุณศุภวรรณ ตัณฑิกุล ตัวแทนจากกองกิจการนิสิตเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตพิการทุกชั้นปี รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Read More..
Friday, August 26, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 5:56 PM :: 1307 Views

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นอธิการบดีคนที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

Read More..
Friday, August 26, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
By rise @ 5:52 PM :: 1164 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

Read More..
Wednesday, August 24, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
By rise @ 4:33 PM :: 530 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

Read More..
Tuesday, August 23, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
By rise @ 8:16 PM :: 516 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

Read More..
Monday, August 15, 2016
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 1:36 PM :: 504 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

Read More..
Monday, August 15, 2016
ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
By rise @ 1:33 PM :: 505 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Thursday, August 04, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 16 ปี
By rise @ 2:08 PM :: 503 Views

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 16 ปี ณ ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :