Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from July 2014
Wednesday, July 23, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มศว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
By rise @ 8:59 AM :: 847 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
การประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
By rise @ 9:59 AM :: 548 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ รายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
By rise @ 9:51 AM :: 964 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการด้านวิชาการ ด้านพัสดุและด้านงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ตลอดจนแนวทางการให้บริการ และช่วยเหลือนิสิตพิการในมหาวิทยาลัย

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
By rise @ 9:35 AM :: 906 Views

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจนักเรียนพิเศษและสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

Read More..
Monday, July 07, 2014
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี
By rise @ 3:54 PM :: 539 Views

คณะอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Read More..
Monday, July 07, 2014
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน”
By rise @ 3:27 PM :: 479 Views

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และยังมีอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์จากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเด็กร่วมให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

Read More..
Monday, July 07, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
By rise @ 3:14 PM :: 808 Views

คณะผู้วิจัยและวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :