Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from July 2013
Monday, July 29, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สกัดเพชร เด็ดดวงดาว : การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ในโครงการสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
By rise @ 1:38 PM :: 689 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความสามารถ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สกัดเพชร เด็ดดวงดาว : การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Read More..
Monday, July 29, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองของนิสิตพิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ DSS มศว
By rise @ 1:27 PM :: 708 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนิสิตพิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยบรรยากาศในการประชุมนั้นได้มีการพูดคุยเพื่อซักถามถึงความเป็นอยู่และความต้องการรับการสนับสนุนของนิสิตเกี่ยวกับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแจ้งสิทธิ ของผู้พิการและผู้ดูแล ที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งผู้ปกครองหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Read More..
Monday, July 29, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเรื่องการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย แก่บุคลากรในสถาบันฯ ณ ห้องวินิจฉัยศักยภาพเด็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 10:40 AM :: 771 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสาร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องวินิจฉัยศักยภาพเด็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Read More..
Monday, July 15, 2013
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ปลุกฝันนิสิตพิการให้เรียนได้อย่างมีความสุข
By rise @ 3:49 PM :: 973 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ หรือ Disability Support Service Center (DSS) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนโอกาสการศึกษาการเรียนรู้ให้นิสิตพิการอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ขณะนี้มีนิสิตพิการที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เข้ามาลงทะเบียนกับศูนย์ DSS แล้วจำนวนหนึ่ง มีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ...

Read More..
Monday, July 08, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี
By rise @ 4:15 PM :: 717 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :