Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from June 2013
Friday, June 21, 2013
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
By rise @ 1:49 PM :: 1048 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Read More..
Thursday, June 20, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง "พัฒนาการเด็ก..ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม"
By rise @ 12:35 PM :: 796 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง "พัฒนาการเด็ก..ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม"

Read More..
Wednesday, June 19, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี
By rise @ 3:23 PM :: 779 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี จำนวน 40 คน ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็ก การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Tuesday, June 18, 2013
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
By rise @ 3:31 PM :: 694 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น.

Read More..
Tuesday, June 18, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (รุ่นที่ 6)
By rise @ 3:17 PM :: 706 Views

อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข และ อาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (รุ่นที่ 6) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2556

Read More..
Monday, June 17, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
By rise @ 4:25 PM :: 818 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read More..
Monday, June 17, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร Keynote Speaker ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
By rise @ 1:51 PM :: 465 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร Keynote Speaker บรรยายเรื่อง "Nurture and Assessing Creativity" ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2013 Spring Conference of the KSG ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศเกาหลี

Read More..
Friday, June 14, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนในตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
By rise @ 11:23 AM :: 649 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการคัดกรองเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อค้นหาเด็กกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2556 นอกจากนี้ยังได้จัดห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดพุทธิสาร ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :