Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from June 2012
Thursday, June 21, 2012
อบรมครูสังกัด สพป.กทม. เกี่ยวกับการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
By rise @ 1:57 PM :: 1128 Views

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ อ.ชนิดา มิตรานันท์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อบรมครูสังกัด สพป.กทม. 37 โรงเรียน จำนวน 120 คน เกี่ยวกับการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถคัดกรองและให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.55 ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

Read More..
Thursday, June 21, 2012
บริการวิชาการแก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว
By rise @ 1:33 PM :: 1290 Views

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ(บก 2) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในตำบลหนองหมากฝ้าย และตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Read More..
Friday, June 01, 2012
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือสร้างโลกที่ยั่งยืน
By rise @ 2:04 PM :: 1291 Views

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโครงการอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Read More..
Friday, June 01, 2012
รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ลงพื้นที่ให้บริการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
By rise @ 1:49 PM :: 1405 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก 2) ลงพื้นที่ให้บริการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้วางแผนการสอน และให้บริการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.55

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :