Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from March 2014
Thursday, March 27, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์”
By rise @ 12:09 PM :: 609 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์” ในโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Move World Together) โดยมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากภาคกลาง จำนวน 110 คน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read More..
Tuesday, March 18, 2014
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันปัญหาสมาธิสั้น
By rise @ 9:39 PM :: 618 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคลินิกสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันปัญหาสมาธิสั้น โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 8101 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

Read More..
Thursday, March 13, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "การทำวิจัยเชิงนโยบาย" ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
By rise @ 1:38 PM :: 670 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่อง การทำวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย และสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยมาใช้ในการออกนโยบายหรือดำเนินงานต่างๆ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

Read More..
Friday, March 07, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว
By rise @ 5:45 PM :: 685 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Thursday, March 06, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
By rise @ 3:32 PM :: 859 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ รอดอัมพร ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Monday, March 03, 2014
นิสิตบกพร่องทางการได้ยิน แสดงความขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการแก้ไขการพูด สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
By rise @ 3:30 PM :: 638 Views

นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล นิสิตบกพร่องทางการได้ยิน นำพวงมาลัยมาแสดงความขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้บริหารศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะนี้นางสาวปริยานุช ประเสริฐสิริกุล นิสิตบกพร่องทางการได้ยิน ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอแสดงความยินดี ณ โอกาสนี้

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :