Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from February 2016
Friday, February 26, 2016
มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี
By rise @ 9:08 PM :: 735 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษมอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี ณ อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Read More..
Wednesday, February 17, 2016
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services: DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี
By rise @ 9:18 PM :: 659 Views

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services: DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 8 ทุน จากโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Read More..
Wednesday, February 03, 2016
ศึกษาดูงานด้านการให้บริการวิชาการและการทำวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ ณ ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
By rise @ 8:37 PM :: 684 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการให้บริการวิชาการและการทำวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :