Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from February 2014
Thursday, February 27, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
By rise @ 12:14 PM :: 500 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งที่ 2 ของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

Read More..
Tuesday, February 25, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง เนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 19 ปี
By rise @ 12:59 PM :: 605 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาครบรอบ 19 ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Read More..
Friday, February 21, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สร้างลูก(ศิษย์)รักให้เป็นนักคิด ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
By rise @ 9:19 AM :: 586 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สร้างลูก(ศิษย์)รักให้เป็นนักคิด ในโครงการพ่อแม่สาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลูกรัก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

Read More..
Friday, February 07, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
By rise @ 4:14 PM :: 583 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเชิญบุคลากรจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Wednesday, February 05, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
By rise @ 5:52 PM :: 782 Views

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำนิทานนวัตกรรมขึ้นมา 4 ชุด เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งประกอบด้วยการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิด หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5639, 086-895-1616

Read More..
Wednesday, February 05, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด
By rise @ 5:38 PM :: 1416 Views

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้เปิดคลินิกส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อจัดให้บริการด้านการทดสอบการพูด โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจะทำการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาว่าเด็กมีจุดที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง แล้ววางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการสอนจะมีทั้งแบบตัวต่อตัว และเป็นกลุ่ม สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5639, 086-895-1616

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :