Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from February 2013
Thursday, February 14, 2013
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างลูก(ศิษย์)รักให้เป็นนักคิด"
By rise @ 3:33 PM :: 905 Views

สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และองค์กรภาคี โครงการ Move World Together และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างลูก(ศิษย์)รักให้เป็นนักคิด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และคณะ เพื่อให้ครูและผู้ปกครองใช้ในการทำงานดูแล และส่งเสริมบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้ความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส (First Hotel) กรุงเทพฯ

Read More..
Monday, February 04, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการคัดกรองเด็ก
By rise @ 2:54 PM :: 1130 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการคัดกรองเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read More..
Monday, February 04, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินเชาวน์ปัญญา โดยใช้ Nonverbal Intelligent – Culture Fair Test รุ่น 1
By rise @ 2:33 PM :: 1152 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินเชาวน์ปัญญา โดยใช้ Nonverbal Intelligent – Culture Fair Test รุ่น 1 แก่ครู นักการศึกษา นักจิตวิทยา นิสิต และบุคลากรที่สนใจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Monday, February 04, 2013
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และคณะทำงาน ตรวจดูความพร้อมและให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนร่มเกล้าเกี่ยวกับการจัดศูนย์วิทยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก
By rise @ 1:58 PM :: 1372 Views

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก 2) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน ณ โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :