Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from November 2013
Tuesday, November 19, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และคณะ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี
By rise @ 8:59 AM :: 823 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

Read More..
Tuesday, November 19, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และคณะ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
By rise @ 8:55 AM :: 1140 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

Read More..
Tuesday, November 19, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และคณะ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS)
By rise @ 8:38 AM :: 641 Views

อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และคณะ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยพาเข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service:DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :