Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัย
ความรู้ด้านการวิจัย | บอกเล่าเก้าสิบด้านงานวิจัย | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Show as multiple pages

 • ทุนวิจัย
       สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และคณะ ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกจาก กองบังคับการควบคุม 57 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ทำโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้” ในวงเงิน 3,302,800 บาท (สามล้านสามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
       โดยมีระยะเวลาดาเนินการของการวิจัย 9 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
 • การประชุม สัมมนา อบรม
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม" ครบรอบ 58 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่ http://bsris.swu.ac.th/58th

 • สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://research.swu.ac.th)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (http://www.trf.or.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrct.go.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (http://www.mua.go.th)
 • สถาบันคลังสมองของชาติ (http://www.knit.or.th)
 • ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (http://nrpm.nrct.go.th)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (http://www.hsri.or.th)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (http://www.nhso.go.th)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (http://www.thaihealth.or.th)
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :