Login
     
 
ประกาศ
 
โครงการ ตั้งไข่ : บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อายุ 4-7 ปี - Monday, January 19, 2015

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ตั้งไข่ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษขั้นแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดให้บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการ เด็กที่อายุระหว่าง 4-7 ปี โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบการพูดไม่ชัด 2.ตรวจวัดความบกพร่องเด็กวัยเรียน 3.วัดแววความสามารถพิเศษเบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15639

 
กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษ - Monday, January 05, 2015

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม "วัดแววความสามารถพิเศษ" รอบที่ 1/2558 เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
 
 
 
 
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services : DSS)

ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตพิการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการจำเป็น

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานการเรียนการสอนทุกคณะ สำรวจข้อมูลนิสิตพิการในหน่วยงานของท่าน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาช่วยเหลือนิสิตพิการต่อไป

โดยสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ไปยัง นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ตึกสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1 หรือโทรสาร หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 15639 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

เอกสารแนบ: แบบรายงานการสำรวจนิสิตพิการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | การขอรับบริการและการประชุมกับนิสิต | การแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
Show as multiple pages

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ (Assistive Technology)

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
(Brailler)
  หูฟัง
(Headphone)
  เครื่องขยายเสียง
(Hearing Aid)
   
หนังสือเสียง
(Daisy Book)
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์
(Computer and Printer)
   
เครื่องเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู
(Binding Machine)
 
 


การขอรับบริการของนิสิต

นิสิตขอรับบริการยืมเครื่องขยายเสียง
 

การประชุมกับนิสิตของศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

 
การประชุมกับนิสิตพิการทางการได้ยิน
โดยมีผู้ปกครองของนิสิตเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลนิสิต
การจดบันทึกระหว่างการประชุม
   

แผนภูมิแท่งแสดงลักษณะความพิการของนิสิตในศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละคณะ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละปีการศึกษา


บริการแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 
ภาพที่ 1 การฝึกหายใจเข้า-ออกโดยฝึกหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกทางปาก และทำสลับกัน เพื่อฝึกการหายใจเวลาพูด โดยนักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูก่อนทุกครั้ง
 
 
ภาพที่ 2 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูรูปปากในการออกเสียงก่อนพูด ผู้ปกครองจะเข้าเรียนร่วมกับนิสิตด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกวิธีการสอนแล้วนำกลับไปฝึกนิสิตต่อ
 
 
ภาพที่ 3 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง 6 เสียงที่แตกต่างกัน(six sound) เพื่อให้นิสิตฝึกการออกเสียงและเป็นการทบทวนบทเรียน ก่อนจะเริ่มบทเรียนใหม่
 
 
ภาพที่ 4 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง สระต่างๆ เช่น สระอา คำที่มีเสียงสระอาแบบที่ไม่มีความหมายและมีความหมาย และประโยคสั้นๆที่มีคำที่สะกดด้วยสระอาในประโยค เพื่อแก้ไขการพูด
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :