Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, February 14, 2013

ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
ศูนย์บริการสำหรับนิสิตผู้พิการ (Disability Support Services : DSS)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ โดยยึดมั่นในปรัชญา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” และยังเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการโดยได้จัดตั้งศูนย์บริการสำหรับนิสิตผู้พิการ (Disability Support Services : DSS) เพื่อบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ให้กับนิสิตพิการ ตัวอย่างเช่น การอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือพิมพ์งานเอกสารต่างๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ บริการแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น

ศูนย์บริการสำหรับนิสิตผู้พิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมอบให้แก่นิสิตพิการทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกชั้นปี ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำคู่มือสำหรับนิสิตพิการและคู่มือสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หากนิสิตและอาจารย์ท่านในสนใจ สามารถติดต่อขอรับคู่มือได้ที่นางสาวกมลาภรณ์ สิทธิจันทร์ นักวิชาการการศึกษา ประจำศูนย์ DSS มศว สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 15639 / 086-895-1616

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | การขอรับบริการและการประชุมกับนิสิต | การแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
Show as multiple pages

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ (Assistive Technology)

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
(Brailler)
  หูฟัง
(Headphone)
  เครื่องขยายเสียง
(Hearing Aid)
   
หนังสือเสียง
(Daisy Book)
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์
(Computer and Printer)
   
เครื่องเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู
(Binding Machine)
 
 


การขอรับบริการของนิสิต

นิสิตขอรับบริการยืมเครื่องขยายเสียง
 

การประชุมกับนิสิตของศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

 
การประชุมกับนิสิตพิการทางการได้ยิน
โดยมีผู้ปกครองของนิสิตเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลนิสิต
การจดบันทึกระหว่างการประชุม
   

แผนภูมิแท่งแสดงลักษณะความพิการของนิสิตในศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละคณะ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละปีการศึกษา


บริการแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 
ภาพที่ 1 การฝึกหายใจเข้า-ออกโดยฝึกหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกทางปาก และทำสลับกัน เพื่อฝึกการหายใจเวลาพูด โดยนักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูก่อนทุกครั้ง
 
 
ภาพที่ 2 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูรูปปากในการออกเสียงก่อนพูด ผู้ปกครองจะเข้าเรียนร่วมกับนิสิตด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกวิธีการสอนแล้วนำกลับไปฝึกนิสิตต่อ
 
 
ภาพที่ 3 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง 6 เสียงที่แตกต่างกัน(six sound) เพื่อให้นิสิตฝึกการออกเสียงและเป็นการทบทวนบทเรียน ก่อนจะเริ่มบทเรียนใหม่
 
 
ภาพที่ 4 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง สระต่างๆ เช่น สระอา คำที่มีเสียงสระอาแบบที่ไม่มีความหมายและมีความหมาย และประโยคสั้นๆที่มีคำที่สะกดด้วยสระอาในประโยค เพื่อแก้ไขการพูด
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :