Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services : DSS)

ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตพิการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการจำเป็น

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานการเรียนการสอนทุกคณะ สำรวจข้อมูลนิสิตพิการในหน่วยงานของท่าน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาช่วยเหลือนิสิตพิการต่อไป

โดยสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ไปยัง นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ตึกสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1 หรือโทรสาร หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 15639 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

เอกสารแนบ: แบบรายงานการสำรวจนิสิตพิการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก | การขอรับบริการและการประชุมกับนิสิต | การแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
Show as multiple pages

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตพิการ (Assistive Technology)

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
(Brailler)
  หูฟัง
(Headphone)
  เครื่องขยายเสียง
(Hearing Aid)
   
หนังสือเสียง
(Daisy Book)
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์
(Computer and Printer)
   
เครื่องเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู
(Binding Machine)
 
 


การขอรับบริการของนิสิต

นิสิตขอรับบริการยืมเครื่องขยายเสียง
 

การประชุมกับนิสิตของศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

 
การประชุมกับนิสิตพิการทางการได้ยิน
โดยมีผู้ปกครองของนิสิตเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลนิสิต
การจดบันทึกระหว่างการประชุม
   

แผนภูมิแท่งแสดงลักษณะความพิการของนิสิตในศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละคณะ

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตพิการในแต่ละปีการศึกษา


บริการแก้ไขการพูดแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 
ภาพที่ 1 การฝึกหายใจเข้า-ออกโดยฝึกหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกทางปาก และทำสลับกัน เพื่อฝึกการหายใจเวลาพูด โดยนักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูก่อนทุกครั้ง
 
 
ภาพที่ 2 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)จะสาธิตให้นิสิตดูรูปปากในการออกเสียงก่อนพูด ผู้ปกครองจะเข้าเรียนร่วมกับนิสิตด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกวิธีการสอนแล้วนำกลับไปฝึกนิสิตต่อ
 
 
ภาพที่ 3 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง 6 เสียงที่แตกต่างกัน(six sound) เพื่อให้นิสิตฝึกการออกเสียงและเป็นการทบทวนบทเรียน ก่อนจะเริ่มบทเรียนใหม่
 
 
ภาพที่ 4 นักวิชาการ(ล่ามภาษามือ)สอนนิสิตออกเสียง สระต่างๆ เช่น สระอา คำที่มีเสียงสระอาแบบที่ไม่มีความหมายและมีความหมาย และประโยคสั้นๆที่มีคำที่สะกดด้วยสระอาในประโยค เพื่อแก้ไขการพูด
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :