Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัย
ความรู้ด้านการวิจัย | บอกเล่าเก้าสิบด้านงานวิจัย | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Show as single page
  • ทุนวิจัย
         สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และคณะ ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกจาก กองบังคับการควบคุม 57 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ทำโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้” ในวงเงิน 3,302,800 บาท (สามล้านสามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
         โดยมีระยะเวลาดาเนินการของการวิจัย 9 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
  • การประชุม สัมมนา อบรม
    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม" ครบรอบ 58 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่ http://bsris.swu.ac.th/58th

ความรู้ด้านการวิจัย | Page 2 of 3 | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :