Login
     
 
ประกาศ
 
ประกาศรับสมัครนักวิชาการศึกษา - Wednesday, June 01, 2016

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
Latest News
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6/2559

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6/2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการสร้างงานให้กับนิสิตพิการภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่การพัฒนาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ดร.ชนิดา มิตรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการสร้างงานให้กับนิสิตพิการภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่การพัฒนาการศึกษาพิเศษ กับสมาคม Workability และ Prof.Hiroshi Ogawa ประธาน Job Coach Network Japan และ Otsuma Women’s University as professor, the Dean of the Faculty of Human Relation ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2559 พร้อมมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ หลวงสวัสดิสาร ศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 16 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

[ More News! ]

 
ค้นหา
 
Loading
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจ
 
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ของสถาบันฯ มากน้อยเพียงใด?

Submit Survey 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :