Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
Latest News
โครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเตรียมความพร้อม...ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ดร. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และได้รับเกียรติจากคุณนาถลดา ประถมของ และคุณศุภวรรณ ตัณฑิกุล ตัวแทนจากกองกิจการนิสิตเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตพิการทุกชั้นปี รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นอธิการบดีคนที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

[ More News! ]

 
ค้นหา
 
Loading
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจ
 
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ของสถาบันฯ มากน้อยเพียงใด?

Submit Survey 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :