Login
     
 
ประกาศ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - Wednesday, July 13, 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 
 
 
 
 
 
 
Latest News
ให้การต้อนรับและเข้ารับคำชี้แนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมด้วยอาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับและเข้ารับคำชี้แนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ และกรรมการภายใน อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกใหม่ริมน้ำ) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6/2559

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6/2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการสร้างงานให้กับนิสิตพิการภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่การพัฒนาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ดร.ชนิดา มิตรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการสร้างงานให้กับนิสิตพิการภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่การพัฒนาการศึกษาพิเศษ กับสมาคม Workability และ Prof.Hiroshi Ogawa ประธาน Job Coach Network Japan และ Otsuma Women’s University as professor, the Dean of the Faculty of Human Relation ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

[ More News! ]

 
ค้นหา
 
Loading
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจ
 
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ของสถาบันฯ มากน้อยเพียงใด?

Submit Survey 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :